Wednesday, November 4, 2015

محافظه‌کار شده‌م ولی این هم هست که پیش از من مردم چیزهای بزرگتر ازین از دست داده‌ند و زنده مونده‌ند.